Miss traveling? Unusual histories and wonderful experiences commenced in the year 1660

Eduward Meltons, Engelsch Edelmans, Zeldzaame en gedenkwaardige zee- en land-reizen: door Egypten, West-Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, en d’aangrenzende gewesten; behelzende een zeer naauwkeurige beschrijving der genoemde landen, benevens der zelber jnwoonderen gods-dienst, regeering, zeden en gewoonten, mitsgaders veele zeer vreemde voorvallen, ongemeene geschiedenissen, en wonderlijke wedervaringen. Aangevangen in den jaare 1660. en geeindigd in den jaare 1677. Vertaald uit d’eigene aanteekeningen en brieven van den gedagten heer Melton, en met verscheidene schoone kopere figuuren versierd...(Amsterdam. 1702). Second edition. Nine of the plates, including the added engraved title page, were engraved by Jan Luiken (1649-1712); others engraved by Jacob Harrewijn (1660-1727). Graphic Arts GAX 2020- in process

= Eduward Meltons, English noblemen, Rare and memorable sea and land journeys: through Egypt, West-Als, Persians, Turkyen, East-Als, and neighboring regions; comprising a very accurate description of the countries mentioned, in addition to the self-inhabiting religion, government, morals and customs, as well as many very strange occurrences, unusual histories, and wonderful experiences. Commenced in the year 1660 and ended in the year 1677. Translated from the notes and letters of Mr. Melton’s own notes and letters, and adorned with several beautiful copper figures

With an added engraved title page with title Eduward Meltons Zee en land reizen door verscheide gewesten des werelds = Eduward Melton’s Sea and Land travel through various parts of the world.

The Graphic Arts Collection acquired this compilation of travel accounts from various sources by the fictitious Eduward Melton, attributed to Godofridus van Broekhuizen.

The part relating to Egypt has been identified as a translation of Johann Michael Wansleben’s Nouvelle relation en forme de iournal, d’un voyage fait en Egypte (Paris, 1677; London, 1678). Rare Books 2272.68958.332.6. No plates

The part relating to New Netherland is thought to be an abridgement of Adriaen van der Donck’s Beschrijvinge van Nieuw-Nederlant (Amsterdam, 1655). Rare Books EXKA Americana 1655 Donck; With the introduction to that part being taken from Arnoldos Montanus’s De nieuwe en onbekende weereld (Amsterdam, 1671). Rare Books Oversize 1075.651q


The part relating to the West Indies is in part taken from Alexandre Olivier Exquemelin’s De Americaensche zee-rooveres (Amsterdam, 1678). Rare Books EXKA Americana 1678 Exquemelin. See more at the John Carter Brown Library: https://jcblibrary.org/collection/engelsch-edelmans-zeldzaame-en-gedenkwaardige-zee-en-land-reizen

Jan Luyken or Luiken or Luijken (Dutch, 1649-1712) studied under the painter Martinus Saeghmolen. He married Marie de Oude on 5 March 1672 and had five children, all of whom died young, except for Caspar, the eldest. Shortly after 1673, having been enthralled by the religious teachings of Jacob Böhme, he became a fanatical Pietist. Jan Luyken was a member of the Haarlem guild in 1699 and returned to Amsterdam in 1705. His large output of engravings totalled some 3,275, and he was also an author.–Benezit Dictionary of Artists

Detail of Slave Market